Aktuálne číslo – región Gemer a Malohont

Obsah – Štúdie – 1

Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vidieckych oblastiach Gemera-Malohontu / Rural tourism development options in the Gemer-Malohont region

Daniela HUTÁROVÁ …. s. 1

Pavol Šramko v literárnej reflexii Bohuslava Tablica / Pavol Šramko in Literary Reflection by Bohuslav Tablic

Lenka RIŠKOVÁ …. s. 33

Básne Martina Ďurgalu a Samuela Rožnaya v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej (1776 – 1800) / Poems of Martin Ďurgala and Samuel Rožnay in the Manuscript Collection in Memory of Johana Baptista Kovachich (1776 – 1800)

Martin BRAXATORIS …. s. 77

Príležitosť ako motív cestovania (k cestopisnému denníku Juraja Thurzu z r. 1597) / Occasion as a motive for travelling (On Juraj Thurzo’s travel journal from 1597)

Petra RUSŇÁKOVÁ …. s. 98

CSR-Volume-4-2020-1


Obsah – Štúdie – 2

Juraj Palkovič ako vášnivý odporca pirátstva a otrokárstva / Juraj Palkovič as a Passionate Opponent of Piracy and Slavery

Martin BRAXATORIS …. s. 1

Príležitostná skladba Schola crucis et lucis v kontexte Simonidesovho a Masníkovho literárneho diela / Occasional poem Schola crucis et lucis in the context of Simonides’ and Masník’s literary work

Petra RUSŇÁKOVÁ …. s. 47

Príncípy príležitostnosti viazané na významné miesto (Prípad muránskeho zámku) / Principles of occasionality related to a place of significance (The case of The Castle of Muráň)

Timotea VRÁBLOVÁ …. s. 61

 CSR-Volume-4-2020-2

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068