Aktuálne číslo – región Gemer a Malohont

Obsah – Štúdie

Horný Gemer v 1. tisícročí pred Kr. / Upper Gemer in the 1st millenium BC
Elena MIROŠŠAYOVÁ … s. 1

Téma husitsko-evanjelickej kontinuity na Gemeri, v Malohonte a Novohrade a otázka cyrilometodsko-husitskej kontinuity v historických prácach a traktátoch slovenských evanjelikov / The Theme of Hussite-Evangelical Continuity in Gemer, Malohont and Novohrad Region and the Question of Cyrillomethodian-Hussite Continuity in the Slovak Evangelicals’ Historical Works and Tracts
Martin BRAXATORIS … s. 13

„Slavjani gemerskí“ – Životné paralely Bohuša Nosáka-Nezabudova a Petra Kellnera-Záboja Hostinského, redaktorov Slovenských národných novín a Orla tatranského / Slavs from Gemer – Parallels in the Life Stories of Bohuš Nosák-Nezabudov and Peter Kellner-Záboj Hostinský, Editors of the Slovenské národné noviny Newspaper and Its Supplement Orol tatranský
Marcela BEDNÁROVÁ … s. 46

Umelecké snahy autorov tzv. mladej generácie – gymnazistov v Tisovci počas 2. svetovej vojny (Ctibor Štítnický a Milan Kraus) / Artistic pursuits of the so-called young generation authors – Tisovec high school students during the World War II (Ctibor Štítnický and Milan Kraus)
Peter TOLLAROVIČ … s. 62

Vysoká kvalitaCSR-Volume-1-2017-1

Nízka kvalita:  CSR-Volume-1-2017-1-LQ

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068