Aktuálne číslo – región Gemer a Malohont

Obsah – Štúdie – 1

Kresťanský bojovník Martin Lauček (1732 – 1802) / Martin Lauček, the Christian Warrior (1732 – 1802)

Lenka RIŠKOVÁ ………. s. 1

„Výnimočnosť“ v každodennom povolaní baníkov a hutníkov z Vyšného Skálnika / “Exceptionality””in the daily profession of miners and metallurgists in the village of Vyšný Skálnik

Timotea VRÁBLOVÁ ………. s. 32

Pamätníčky a ich význam v dobovej literárnej kultúre / Memorial Books and their Significance in Period Literary Culture

Petra RUSŇÁKOVÁ ………. s. 50

CSR-Volume-5-2021-1


Obsah – Štúdie – 2

Z epitalamickej tvorby Štefana Lešku st. / Selection of epithalamic works of Štefan Leška the Elder

Martin BRAXATORIS ………. s. 1

Hľadanie „pevnej osi“ bytia ako kontemplatívna skúsenosť (Poetické princípy synkretizmu v tvorbe Juraja Zábojníka) / The search for a “fixed axis” of existence as a contemplative experience (Poetic principles of syncretism in the work of Juraj Zábojník)

Timotea VRÁBLOVÁ ………. s. 43

 CSR-Volume-5-2021-2

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068