Current Issue – Gemer and Malohont

Contents – Studies – 1

Šafárikova filozofia slovanských dejín / Šafárik’s Philosophy of Slavic History
Martin BRAXATORIS … p. 1

Stredoveké hudobné rukopisy pavlínov z územia Slovenska. Zlomok Pavlínskeho graduálu II.D.80 z Knižnice evanjelického zboru a.v. v Revúcej / Medieval Pauline musical manuscripts from the territory of the Slovakia. The Pauline fragment II.D.80 from the Library of the Evangelic Church a.v. in Revúca
Eva VESELOVSKÁ … p. 26

Tri hlasy z Gemera na prestížnych európskych operných scénach. Život a kariéra Ilony Bárdossy, Márie Basilides a Ildikó Kolbay /
Three voices from Gemer at prestigious European opera scenes. Life and Career of Ilona Bardossy, Maria Basilides and Ildiko Kolbay
Eleonóra BLAŠKOVÁ … p. 48

CSR-Volume-2-2018-1


Contents – Studies – 2

Hudobnoregionalistický výskum na Slovensku z aspektu historickej muzikológie / Regional Musicological Research in Slovakia from the Aspect of Historical Musicology
Janka PETŐCZOVÁ … p. 1

K podobám protestantskej spirituality v 18. storočí v autobiografii Samuela Hruškovica a epištolách Mateja Bela (poznámky k pietizmu v Uhorsku) / On the Forms of Protestant Spirituality in the 18th century in Samuel Hruskovic’s autobiography and Matthias Bel’s epistles (Notes on Pietism in Hungary)
Petra RUSŇÁKOVÁ … p. 63

Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča v kontexte bádateľského záujmu Ruda Brtáňa o kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu / The Occasional Poetic Works by Juraj Palkovič in the Context of Rudo Brtáň’s Scientific Interest in the Cultural Heritage of Gemer and Malohont
Martin BRAXATORIS … p. 87

CSR-Volume-2-2018-2

Peer-reviewed Scientific Journal : ISSN 2585-8068