Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska

Na sklonku roka 2021 vyšla výnimočná publikácia, vedecká monografia.

ŠTAFURA, Andrej a kol.: Organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska / The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia [Autori: Mgr. art. ŠTAFURA, Andrej, PhD. (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV); Ing. Štefan Nagy, PhD. – (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV); doc. Ing. Martin Čulík, PhD. – (Katedra drevených stavieb, DF TU vo Zvolene); Mgr. art. Andrej Čepec, PhD.; Mgr. Peter Barta, PhD. – (Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave); Ing. Štefan Nagy, ArtD. – (Ústav hudobnej vedy SAV)]. Vydali ju Quirinus, o.z. a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.

Vedecká monografia predstavuje výsledky viacročného výskumu 10 známych organov, ktoré Wegenstein postavil na území dnešného Slovenska v rozmedzí rokov 1896 – 1914 v obciach Muráň, Ľubietová, Motyčky, Mikušovce, Bušince, Slovenská Ľupča, Tajov, Veľká Čalomija a v mestách Revúca a Žiar nad Hronom, a to aj v kontexte s archívnym výskumom. Monografia má 6 kapitol, ktoré popisujú – osobnosť a zázemie C. L. Wegensteina, možnosti a metodiku datovania jeho organov dendrochronologickou a rádiouhlíkovou metódou, dispozície jednotlivých nástrojov vo vzájomnej komparácii a určovaní pôvodných a nepôvodných častí, materiál a narušenia organového kovu a dreva na jednotlivých nástrojoch a priestorovú akustiku. Šiestu kapitolu tvorí prípadová štúdia, ktorá je venovaná vybratému nástroju – Organu v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom. Monografia obsahuje kvalitné fotografie nástrojov a ich častí, ako aj výsledky meraní v tabuľkách. Výnimočnosť publikácie je nielen v slovensko-anglickej mutácii, ale predovšetkým ide o interdisciplinárnu prácu v širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach, ktorá výrazným spôsobom posúva slovenskú organológiu do popredia európskej organológie.

PhDr. Mariana Bárdiová, PhD. (recenzent)


Marianna Bardiova 👉 Úspech slovenskej muzikológie v zahraničí! Kniha Organy C. L. Wegensteina na Slovensku od Andreja Štafuru a spoluautorov Martina Čulíka, Štefana Nagya, Petra Bartu, Štefana Nagya a Andreja Čepca (2021) zaujala organistu, organológa a dirigenta Dr. Franza Metza. O.i. vyzdvihol, že „4.kapitola je venovaná fyzikálnej a chemickej analýze materiálov používaných pri stavbe organov. Početné tabuľky a schémy osvetľujú túto doteraz nepreskúmanú oblasť európskeho a banátskeho organárstva“.

https://adz.ro/kultur/artikel-kultur/artikel/wegenstein-buch-in-der-slowakei-erschienen


ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – ČULÍK, Martin – ČEPEC, Andrej – NAGY, Štefan – BARTA, Peter. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Revúca : Quirinus, Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 107 s. ISBN 978-80-972541-2-4

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068