Pokyny na publikovanie

Publikačná šablóna a bibliografická norma

 • Celý text štúdie je potrebné odovzdať redakcii v slovenskom jazyku (resp. českom alebo poľskom jazyku) a aj v anglickom jazyku.
 • Príspevok sa zasiela v elektronickej forme vo formáte WORD a PDF; veľkosť písma 12; typ písma Times New Roman; 1,5 riadkovanie; zarovnanie textu k ľavému okraju.
 • Názov príspevku uveďte v Times New Roman, veľkosť písma 14, tučné.
 • Názvy osobitných častí príspevku (kapitol) sa uvádzajú v Times New Roman, veľkosť písma 12, tučné.
 • Názvy osobitných častí príspevku (kapitol) sa nečíslujú.
 • Spolu s príspevkom je nutné odovzdať abstrakt a kľúčové slová v anglickom a slovenskom jazyku.
 • Názvy diel, ako aj citáty z primárnych prameňov je potrebné dať do kurzívy, citáty z diel vyznačiť úvodzovkami.

Citácie sa v príspevku uvádzajú pod čiarou spôsobom

 • Monografie: PRIEZVISKO, Meno: Názov citovaného diela. Mesto: Vydavateľstvo, rok vydania, citovaná strany/strany.
 • Príspevky zo zborníkov: PRIEZVISKO, Meno: Názov citovaného príspevku. In: PRIEZVISKO, Meno zostavovateľa: Názov publikácie, ktorej je citovaný príspevok súčasťou. Mesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, citovaná strana.
 • Príspevky uverejnené v časopisoch: PRIEZVISKO, Meno: Názov citovaného príspevku. In: Názov časopisu, ročník, rok vydania, číslo, citovane strany.
 • Ak má citovaná publikácia viac ako jedného autora, každý autor sa uvádza PRIEZVISKO, Meno a autori sa oddeľujú pomlčkou.
 • Ak sú v dokumente viac ako tri mená, môže sa uviesť len prvé, resp. prvé tri. Ostatné mená sa môžu vynechať. V tomto prípade sa za posledným menom uvedie skratka “a i.”, resp. “et al.”. Mená jednotlivých autorov sa od seba oddeľujú pomlčkou. Ak sa v dokumente meno autora nenachádza, umiestni sa na prvé miesto odkazu názov.
 • Ak je súčasťou príspevku opakovaná citácia, používa sa Ref.: číslo pôvodnej citácie v rámci príspevku, strana (ak je iná, ako pôvodná citovaná strana).
 • Ak je príspevok súčasťou grantového projekt, uveďte za príspevkom poďakovanie grantu.
 • Za poďakovaním grantu uveďte použitú literatúru v abecednom poradí (bez rozdelenia použitej literatúry na monografie, časopisy a pod., osobitne sa vyčleňujú len pramene – spôsob uvádzania použitej literatúry – bibliografická norma viď. nižšie)
 • Použitá literatúra sa označuje ako Pramene (ak sú súčasťou príspevku) a Literatúra, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, tučné.
 • Súčasťou príspevku je abstrakt, kľúčové slová a resumé.
 • Súčasťou príspevku môžu byť maximálne 8 príloh, vrátane tabuliek, grafov, fotiek a pod.
 • Prílohy sa posielajú ako súčasť textu.
 • V prípade potreby autora použiť väčšie množstvo príloh, je potrebné toto použitie konzultovať s redakciou.
 • Označenie príloh je umiestnené pod prílohou (tabuľkou, grafom, fotkou a pod.) spôsobom Tab. 1 popis tabuľky, Obr. 1 popis obrázka, Graf 1 popis grafu.
 • Popis príloh uveďte v Times New Roman, veľkosť 12, kurzívov, označenie prílohy tučné (viď. Vyššie).
 • Na záver príspevku sa uvádza kontakt na autora (autorov) príspevku.

 Bibliografická norma  (pre uvádzanie použitej literatúry za príspevkom, bez rozdelenia použitej literatúry na monografie, časopisy a pod., osobitne sa vyčleňujú len pramene, delenie literatúry TU slúži len pre sprehľadnenie a na ukážku  normy!)

Vedecké monografie vydané doma:
PRIEZVISKO, Meno: Názov. Mesto vydania: Vydavateľ, rok, počet strán.

Kapitoly vo vedeckých monografiách, kapitoly v knižných publikáciách, v domácich/zahraničných zborníkoch:
PRIEZVISKO, Meno: Názov. In: Autor monografie/zostavovateľ(ia) zborníka (ed.): Názov monografie. Mesto vydania: Vydavateľ, rok, strany .

Vedecké publikácie uverejnené vo vedeckých časopisoch:
PRIEZVISKO, Meno: Názov príspevku. In: Názov časopisu, ročník, rok vydania, číslo, strany.

Recenzie:
PRIEZVISKO, Meno recenzenta: PRIEZVISKO, Meno autora recenzovanej publikácie: Názov publikácie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania. In: Názov periodika, kde bola recenzia uverejnená, ročník, rok vydania, číslo, strany.


Publikacne-pokyny-bibliograficka-norma

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068