Current Issue – Gemer and Malohont

Contents – Studies – 1

Kresťanský bojovník Martin Lauček (1732 – 1802) / Martin Lauček, the Christian Warrior (1732 – 1802)

Lenka RIŠKOVÁ ………. p. 1

„Výnimočnosť“ v každodennom povolaní baníkov a hutníkov z Vyšného Skálnika / “Exceptionality””in the daily profession of miners and metallurgists in the village of Vyšný Skálnik

Timotea VRÁBLOVÁ ………. p. 32

Pamätníčky a ich význam v dobovej literárnej kultúre / Memorial Books and their Significance in Period Literary Culture

Petra RUSŇÁKOVÁ ………. p. 50

CSR-Volume-5-2021-1


Contents – Studies – 2

Z epitalamickej tvorby Štefana Lešku st. / Selection of epithalamic works of Štefan Leška the Elder

Martin BRAXATORIS ………. p. 1

Hľadanie „pevnej osi“ bytia ako kontemplatívna skúsenosť (Poetické princípy synkretizmu v tvorbe Juraja Zábojníka) / The search for a “fixed axis” of existence as a contemplative experience (Poetic principles of syncretism in the work of Juraj Zábojník)

Timotea VRÁBLOVÁ ………. p. 43

 CSR-Volume-5-2021-2

Peer-reviewed Scientific Journal : ISSN 2585-8068